Coffee Business Awards 2021-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Coffee Business Awards 2021-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υποψηφιότητες στα Coffee Business Awards 2021 μπορούν να υποβάλουν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του καφέ, της καφεστίασης και συναφών κλάδων και πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και τη σημαντικότητα των επιχειρηματικών τους πρακτικών, τη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες τους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης εκ μέρους του Διοργανωτή, για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 • Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.
 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ethosevents.eu, και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021*
 • Οι διακριθέντες για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή στις 30 Νοεμβρίου2021.

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 • Υποβολές υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Η υποβολή δηλώσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ethosevents.eu και για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2021.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή και το κοινό. Για τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ethosevents.eu
 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των CoffeeBusiness Awards 2021.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Οι Διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Coffee Business Awards 2021 διατηρούν το δικαίωμα της γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Περιεχόμενο Υποβολών Υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Το κείμενο Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας μέχρι 500 λέξεις.
 • Σύντομο Προφίλ έως 50 λέξεις
 • Φωτογραφία

Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συνοδευτικού υλικού και συμπληρωματικών πληροφοριών, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ.

Το συνοδευτικό υλικό αυτό μπορεί να είναι έως 15 ΜΒ και να περιλαμβάνει αρχεία pdf, jpeg, word ή powerpoint σε συμπιεσμένη μορφή zip.

Παρακαλείσθε όπως το συνοδευτικό υλικό και τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι συναφή με την υποβολή υποψηφιότητάς σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα. Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την ρητή άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Η παραπομπή σε ιστοσελίδες δεν μπορεί να υπερβαίνει αριθμητικά τις τρεις (3), για την οικονομία χρόνου και την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση της υποψηφιότητάς σας, έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας και τυχόν συνοδευτικό υλικό θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε υποβολή υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής.

Για περισσότερες από μία δηλώσεις συμμετοχής στα Coffee Business Awards 2021 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Διαδικασία Ψηφοφορίας

Ψηφοφορία Επιτροπής-Κοινού

Στην τελική αξιολόγηση υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός της βαθμολογίας από τους ανεξάρτητους κριτές και το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Αναλυτικότερα, στις 85 διαφορετικές κατηγορίες, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Κριτική Επιτροπή και το κοινό.

Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά τον συμψηφισμό των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή και το κοινό θα στηριχθεί στα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα Coffee Business Awards 2021 αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα της καφεστίασης, εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία καθώς και από καταξιωμένους στον κλάδο τους επαγγελματίες, για όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Τα ονόματα τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu.

Συμμετοχή Κοινού

Στην ψηφοφορία του κοινού μπορεί να συμμετάσχει χωρίς περιορισμούς όποιος το επιθυμεί, μέσω της ιστοσελίδας των βραβείων ethosevents.eu.
Ο Διοργανωτής με προωθητικές ενέργειες που θα κάνει θα ενημερώσει και θα προσκαλέσει να συμμετάσχουν σε αυτή περισσότερους από 15.000 εγγεγραμμένους στην βάση δεδομένων που διαθέτει, μεταξύ άλλων εξειδικευμένα στελέχη από:

 • Εταιρείες σχετικές με την καφεστίαση που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό
 • Επαγγελματίες, εξειδικευμένα στελέχη φορέων, οργανισμών και εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο καφέ
 • Στελέχη τραπεζών και factoring
 • Στελέχη εταιριών franchising
 • Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου
 • Στελέχη μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών logistics
 • Στελέχη εταιρειών τυποποίησης-πιστοποίησης
 • Στελέχη εταιρειών επικοινωνίας, διαδικτυακού και mobility marketing-social media
 • Στελέχη εταιρειών γραφικών τεχνών και marketing
 • Μέλη επιμελητηρίων και συνδέσμων
 • Στελέχη εταιρειών διοργάνωσης εκθέσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών
 • Στελέχη online marketplaces
 • Στελέχη Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διαδικασία Αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή

 • Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή των Coffee Business Awards 2021 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται.
 • Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι μυστικές και η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αλληλογραφία ή με τις αποφάσεις των Κριτών δεν θα γνωστοποιείται στον Διοργανωτή.
 • Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης και ο Διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά την διακριτική τους ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. Ο Διοργανωτής, επίσης, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία, που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Διαδικασία Βράβευσης

Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερες από μία διακριθείσες εταιρείες στην κατάταξη Bronze, Silver & Gold, αντίστοιχα ανά βραβείο.

Ειδική Σημείωση: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα βραβεία στις 4 κορυφαίες κατηγορίες «Top Coffee Chain», «Top Independent Coffee Shop», «Top Coffee Roaster» και «Top Coffee Importer» για τις οποίες προβλέπεται μόνο ένας Gold νικητής.

*Ειδική Διαδικασία Blind Taste για Roasters

Στα Coffee Business Awards 2021 η διαδικασία Blind Taste για τους υποψηφίους Roasters θα διεξαχθεί από απολύτως ανεξάρτητους κριτές με πλήρως διασφαλισμένη με ευθύνη του διοργανωτή (από εδώ και στο εξής «εταιρεία») την ανεπηρέαστη κρίση τους.

Η διαδικασία της βαθμολογίας θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣTΙΚΑ (και χωρίς να ληφθεί υπόψη ψηφοφορία κοινού) από  Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από καταξιωμένους baristi.

Οι συμμετέχοντες Roasters θα στείλουν έως τις 10 Νοεμβρίου 2021, τρία (3) σακουλάκια 100 γραμμαρίων με δείγμα καφέ φίλτρου («γαλλικό») έκαστος, χωρίς λογότυπο τους ή άλλο σήμα, στην διεύθυνση της εταιρείας που θα έχει την ευθύνη της διαδικασίας, υπόψιν του υπευθύνου που έχει θα ορίσει η ίδια η εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά θα επικοινωνηθούν έγκαιρα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο υπεύθυνος θα καταγράψει τα σακουλάκια και θα τοποθετήσει έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής για κάθε υποψήφιο Roaster (1, 2, 3 κ.λπ). Στις 12 Νοεμβρίου 2021 θα στείλει από ένα σακουλάκι καφέ, κάθε υποψήφιου, στους  κριτές.

Η ενημέρωση και πρόσκληση των διακριθέντων για τη διαδικασία συμμετοχής τους στην επίσημη Τελετή Απονομής των Coffee Business Awards 2021 θα γίνει από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με τον τόπο και τρόπο διοργάνωσης της Τελετής, και με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Υποχρέωση εχεμύθειας / πνευματικά δικαιώματα / προσωπικά δεδομένα

Ο Διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες και το συνοδευτικό τους υλικό. Μόνο τα στοιχεία που αφορούν τους νικητές κάθε βραβείου θα δημοσιοποιούνται μετά την Τελετή Απονομής. Θα πρέπει όμως να λάβετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον Διοργανωτή, όπως δημοσιογράφοι, ειδικοί του χώρου καφεστίασης και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων ο Διοργανωτής δεν μπορεί πάντα να εγγυηθεί. Για τον λόγο αυτό, σας προτρέπουμε οι δηλώσεις υποψηφιότητας σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε με κανέναν τρόπο να δημοσιοποιηθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές , αποδέχονται ότι ο Διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις και στη δημοσίευση φωτογραφικού υλικού σχετικά με τα βραβεία Coffee Business Awards 2021, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές και, με την υποψηφιότητα τους, συναινούν σε αυτό.

Προωθητικές Ενέργειες Διοργανωτή

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Coffee Business Awards 2021, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν στο ότι ο Διοργανωτής θα μπορεί να χρησιμοποιεί κείμενα, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας στα Coffee Business Awards 2021, μπορείτε να επικοινωνείτε με:

 • τον κ. Κώστα Καπερώνη, Sales Director, Coffee Business, 695 999 0945 / [email protected]
 • την κ. Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive, 210 998 4908 / [email protected]
 • την κ. Λωρέττα Μπούρα, Key Account Executive, 210 998 4902 / [email protected]
 • την κ. Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Executive, 210 998 4876 / [email protected]

Κόστος Υποψηφιοτήτων & Συμμετοχής

€ 600 για την κάθε υποψηφιότητα στα 4 κορυφαία βραβεία

€ 350 για την πρώτη υποψηφιότητα
€ 600 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
€ 850 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
€ 1.200 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση
€ 2.000 για πακέτο δέκα υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

-Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 1 έως 5 υποψηφιότητες δικαιούται δωρεάν μία θέση στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων και 2 προσκλήσεις για παρακολούθηση μέσα από την LiveOn.

-Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλλει από 6 και άνω υποψηφιότητες δικαιούται δωρεάν δύο θέσεις στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων και 4 προσκλήσεις μέσα από την LiveOn.

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο υποβολής υποψηφιότητας, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου 2021.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για καθεμία από τις δηλώσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Κάθε υποβολή υποψηφιότητας αντιστοιχεί σε μία (1) υποψηφιότητα σε μία (1) από τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία κάθε κατηγορίας και/ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία/στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της Ethos Media SA:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με e-mail στη διεύθυνση: [email protected] με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο/βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.