Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2023 – Κριτήρια Βράβευσης

1. Βραβείο καλύτερης εταιρείας – 2023

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις, κ.α.

2. Βραβείο καλύτερης εταιρείας FTSE LARGE CAP – 2023

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η έμφαση στις επενδύσεις, κ.λπ

3. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διεθνούς δραστηριοποίησης – 2023

Αξιολογείται ο βαθμός διεθνοποίησης των εταιρειών και σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η εξωστρέφεια και η έμφαση στις επενδύσεις.

4. Βραβείο καλύτερης εταιρείας μεσαίας – μικρής Κεφαλαιοποίησης – 2023

Αξιολογούνται παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις.

5. Βραβείο καλύτερης εταιρείας κοινής ωφέλειας – 2023

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, ο βαθμός εξυπηρέτησης των πελατών.

6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2023

Αξιολογούνται παράγοντες όπως οι οικονομικές επιδόσεις, η πορεία αναδιάρθρωσης – εξυγίανσης και η συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας.

7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2023

Αξιολογείται η εταιρεία που βελτίωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα, το οικονομικό έτος  2022.

8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2023

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως προς την αύξηση του κύκλου εργασιών το 2022. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες που σημείωσαν αύξηση κύκλου εργασιών άνω του 10%.

9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2023

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως προς την επέκταση των δραστηριοτήτων της κατά το 2022, στο εξωτερικό, είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω παραγωγικής επέκτασης.

10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2023

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως προς την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων, ικανών να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην αγορά.

11. Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2023

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρείας ως προς την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, τόσο στη διαδικασία παραγωγής, όσο και στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.

12. Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2023

Αξιολογείται η στάση της εταιρείας απέναντι στο επενδυτικό κοινό (ποιότητα και επάρκεια παρεχόμενων πληροφοριών, ικανοποιητική ιστοσελίδα, προθυμία εξυπηρέτησης μετόχων, στάση των βασικών μετόχων και της διοίκησης απέναντι στη μετοχή και τους μικρομετόχους).

13. Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2023

Αξιολογείται η τυπική και ουσιαστική προσαρμογή των εταιριών στο θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης.

14. Βραβείο καλύτερης εταιρείας του δείκτη ATHEX ESG – 2023

Αξιολογείται η χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

15. Βραβείο καλύτερης εταιρείας εναλλακτικής αγοράς – 2023

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, καινοτομία, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η έμφαση στις επενδύσεις, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η σταθερότητά τους κ.λπ.

16. Bραβείο καλύτερης χρηματιστηριακής – 2023

Αξιολογούνται οικονομικές επιδόσεις, μερίδια αγοράς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και καινοτόμες δράσεις το 2022.

17. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2023

Αξιολογούνται οι επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα ποσά των υπό διαχείριση κεφαλαίων και τις αποδόσεις των επί μέρους Α/Κ.

18. Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2023

Αξιολογούνται οι οικονομικές επιδόσεις και οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν το 2022.

19. Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2023

(AEΔAK και Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ και ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών).