Greek Accounting & Finance Awards 2023 – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Greek Accounting & Finance Awards 2023 -Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλα τα λογιστικά γραφεία, οι εταιρίες συμβούλων και οι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών για λογιστικά γραφεία και οικονομικές διευθύνσεις εταιριών. Ακόμη, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες οι οικονομικές διευθύνσεις και οι διευθύνσεις λογιστηρίου εταιριών (στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στον φάκελο υποψηφιότητας και ο αρμόδιος Οικονομικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Λογιστηρίου).

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω σελίδες.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ethosevents.eu και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις  2 Φεβρουαρίου 2024 (Νέα Ημερομηνία).

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης εκ μέρους του Διοργανωτή, για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι διακριθέντες για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή στις  23 Φεβρουαρίου 2024.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα.
 • Ονοματεπώνυμο του Οικονομικού Διευθυντή ή του Διευθυντή Λογιστηρίου (για τα βραβεία Κατηγορίας C)
 • Κείμενο αιτιολόγησης υποψηφιότητας έως 500 λέξεις.
 • Σύντομο Προφίλ έως 50 λέξεις.
 • Λογότυπο μεγέθους έως 2ΜΒ και μορφής .png, .jpg, .gif (προτεινόμενες διαστάσεις είναι 2000×1200 pxls).

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συμπληρωματικών πληροφοριών έως 15 ΜΒ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχεία pdf, jpeg, Word ή Powerpoint σε συμπιεσμένη μορφή zip.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό αυτό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κλπ, προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι – πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας – περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Για να συμμετάσχουν οι υποψηφιότητές σας στις διαδικασίες ψηφοφορίας από την Κριτική Επιτροπή και το Κοινό, θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξοφληθεί το σχετικό αντίτιμο συμμετοχής στα Βραβεία.

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής. Για πέραν της μίας δήλωσης συμμετοχής στα Greek Accounting & Finance Awards 2023 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Όροι δήλωσης συμμετοχής

 • Κάθε εταιρία ή/και Οικονομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Λογιστηρίου εταιρίας μπορεί να είναι υποψήφια προς βράβευση σε μία ή περισσότερες κατηγορίες βραβείων.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της εταιρίας ή της Διεύθυνσης, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.
 • Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση, υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των Greek Accounting & Finance Awards 2023.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως των Διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Οι Διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greek Accounting & Finance Awards 2023 διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Οι “Όροι δήλωσης συμμετοχής” για τα Greek Accounting & Finance Awards 2023, όπως διατυπώνονται στο παρόν, θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε από τις διατάξεις τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες για τα Greek Accounting & Finance Awards 2023 θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 2024 (Νέα Ημερομηνία).

Οι νικητές για κάθε κατηγορία βραβείου θα ειδοποιηθούν από το διοργανωτή και θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των Greek Accounting & Finance Awards 2023, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 υβριδικά, στο ξενοδοχείο Divani Caravel και με το κοινό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να συμμετέχει ψηφιακά και μέσα από την LiveOn, την ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα επιχειρηματικής επικοινωνίας και εκδηλώσεων του ethosGROUP, μέσα από το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό της κέντρο, το LiveOn Expo Complex.

Υποχρέωση εχεμύθειας, προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας διαβιβάζετε και διεξάγουμε στο πλαίσιο του διαγωνισμού, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ETHOS MEDIA A.E.(Λυσικράτους 64-Καλλιθέα, τηλ. 210 9984950), που τον διοργανώνει. Μεταξύ αυτών των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ιδίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) των εκπροσώπων του υποψήφιου φορέα, καθώς και των υποψηφίων στελεχών για τα ατομικά βραβεία, φωτογραφίες και υλικό που περιλαμβάνεται σε βίντεο κα. Η ETHOS MEDIA A.E. επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά προκειμένου να υλοποιήσει τη σύμβαση συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού που έχει με τους υποψήφιους φορείς. Τα παραπάνω δεδομένα των ανωτέρω προσώπων ενδέχεται -εφόσον είναι αναγκαίο- να παρουσιαστούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού στο κοινό και την κριτική επιτροπή. Βίντεο με ομιλίες και λοιπό υλικό από την εκδήλωση δημοσιεύεται στην εξειδικευμένη σελίδα του event που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτό στον τομέα liveon.tech και στο ethosevents.eu ως υλικό απολογισμού της εκδήλωσης. Θα παραμείνει δημοσιευμένο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους για τριάντα έξι μήνες, και πρόσβαση σε αυτούς μπορεί να έχει όποιος εγγράφεται στην εκδήλωση ως συμμετέχων ή θεατής πριν ή και μετά από την πραγματοποίησή της. Τα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από την ETHOS MEDIA A.E. για 5 έτη από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, για σκοπούς απόδειξης και υποστήριξης εννόμων αξιώσεων. Για τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, φορητότητας και περιορισμού της επεξεργασίας που διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ETHOS MEDIA A.E. στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]. Επισημαίνουμε ότι η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ETHOS MEDIA A.E.και των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα άνευ αυτών να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που το αίτημά τους δεν ικανοποιηθεί, διατηρούν τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων ([email protected]).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι oι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.

Ο υποψήφιος φορέας δεσμεύεται να γνωστοποιεί τους παρόντες όρους στους εκπροσώπους και τα στελέχη του που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό με οποιοδήποτε ρόλο και να μη διαβιβάζει στην ETHOS MEDIA A.E. προσωπικά δεδομένα για τα οποία δεν έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου στο οποίο αφορούν. Η ETHOS MEDIA Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greek Accounting & Finance Awards 2023, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Accounting & Finance Awards 2023, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό / διαφημιστικό υλικό.

Κόστος υποψηφιότητας

€ 900 για την υποψηφιότητα στα κορυφαία βραβεία

 • “Top Financial Consulting Firm 2023”
 • “Top Financial IT Firm 2023”
 • “Top Accounting IT Firm 2023”
 • “Top Corporate Financial Department 2023”
 • “Top Corporate Accounting Department 2023”
 • “Top Financial & Accounting Law Firm 2023”

€400 για την πρώτη υποψηφιότητα

€650 για πακέτο δύο υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€900 για πακέτο τριών υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€1.100 για πακέτο τεσσάρων υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

€1.300 για πακέτο πέντε υποψηφιοτήτων από την ίδια επιχείρηση

+€150 για κάθε επιπλέον υποβολή από την ίδια επιχείρηση

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Προνόμια υποψηφιότητας

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλει από 1 έως 5 υποψηφιότητες δικαιούται δωρεάν μία θέση στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων και 2 προσκλήσεις για παρακολούθηση της τελετής μέσα από την LiveOn.

Κάθε επιχείρηση που έχει υποβάλει από 6 και άνω υποψηφιότητες δικαιούται δωρεάν δύο θέσεις στην επίσημη τελετή απονομής των βραβείων και 4 προσκλήσεις για παρακολούθηση της τελετής μέσα από την LiveOn.

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει παραληφθεί και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας, πριν από την τελετή απονομής.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για κάθε μία από τις δηλώσεις συμμετοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε μία υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία της κάθε κατηγορίας και / ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία / στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής. Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της ETHOS MEDIA A.E.:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με e-mail στη διεύθυνση: awards@ethosmedia.eu, με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο / βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά στα Greek Accounting & Finance Awards 2023 μπορείτε να επικοινωνείτε με την:

 • κα Λωρέττα Μπούρα στο τηλέφωνο +30 210 998 4902 ή στο [email protected]

Διαδικασία Ψηφοφορίας

Ψηφοφορία Επιτροπής-Κοινού

Στην τελική αξιολόγηση υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός της βαθμολογίας από τους ανεξάρτητους κριτές και το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Oι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης και το κοινό.

Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά τον συμψηφισμό των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή και το κοινό θα στηριχθεί στα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πανεπιστημιακό και χρηματοοικονομικό κλάδο, για όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Τα ονόματά τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu.

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων

 • Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή των Greek Accounting & Finance  Awards 2023 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται.
 • Η Κριτική Επιτροπή και οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. Ο διοργανωτής επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία, που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Διαδικασία Βράβευσης

Η Κριτική Επιτροπή ψηφίζει με βάση τα κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί για τις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές στις κατατάξεις Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.

Ειδική Σημείωση: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κορυφαία βραβεία “Top Financial Consulting Firm 2023”, “Top Financial IT Firm 2023”, “Top Accounting IT Firm 2023”, “Top Corporate Financial Department 2023”, “Top Corporate Accounting Department 2023”, και “Top Financial & Accounting Law Firm 2023” για τα οποία προβλέπεται 1 νικητής στην κατηγορία GOLD.  

Οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας εταιρείας ειδοποιούν όλους τους νικητές για να προσέλθουν στην επίσημη τελετή απονομής των Greek Accounting & Finance Awards 2023.