Hellenic Innovation Forum & Awards-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Hellenic Innovation Forum & Awards 2021-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υποψηφιότητες στα Ηellenic Innovation Awards 2021 μπορούν να υποβάλουν όλες οι εταιρείες και οι πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και τη σημαντικότητα των επιχειρηματικών τους πρακτικών, τη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες τους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω σελίδες.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ethosevents.eu, και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης εκ μέρους του Διοργανωτή, για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι διακριθέντες για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή στις 24 Οκτωβρίου 2021.

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

 • Υποβολές υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης, εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Η υποβολή δηλώσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ethosevents.eu και για να θεωρηθεί έγκυρη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή και το κοινό. Για τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα ethosevents.eu.
 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των  Ηellenic InnovationAwards 2021.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Οι Διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Ηellenic InnovationAwards 2021 διατηρούν το δικαίωμα της γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστο από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Το κείμενο Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας μέχρι 1.000 λέξεις.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συμπληρωματικών πληροφοριών έως 10 ΜΒ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχεία pdf, jpeg, Word ή Powerpoint σε συμπιεσμένη μορφή zip.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό σας υλικό προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας και να είναι μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας, έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής.

Για περισσότερες από μία υποβολές συμμετοχής στα Ηellenic Innovation Awards 2021 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Διαδικασία Ψηφοφορίας

Ψηφοφορία Επιτροπής-Κοινού

Στην τελική αξιολόγηση υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός της βαθμολογίας από τους ανεξάρτητους κριτές και το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Αναλυτικότερα, στις 23 διαφορετικές κατηγορίες, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Κριτική Επιτροπή και το κοινό.

Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά τον συμψηφισμό των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή και το κοινό θα στηριχθεί στα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα  Ηellenic Innovation Awards 2021  αποτελείται από εκπροσώπους φορέων, διακεκριμένους επαγγελματίες στον τομέα της καινοτομίας καθώς και από καταξιωμένους στον κλάδο τους επαγγελματίες, για όλες τις κατηγορίες των βραβείων. Τα ονόματα τους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu.

Συμμετοχή Κοινού

Στην ψηφοφορία του κοινού μπορεί να συμμετάσχει χωρίς περιορισμούς όποιος το επιθυμεί, μέσω της ιστοσελίδας των βραβείων ethosevents.eu. Ο Διοργανωτής με προωθητικές ενέργειες που θα κάνει θα ενημερώσει και θα προσκαλέσει να συμμετάσχουν σε αυτή περισσότερους από 10.000 εγγεγραμμένους στην βάση δεδομένων που διαθέτει, μεταξύ άλλων εξειδικευμένα στελέχη από:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτομίας
 • Εταιρείες από το χώρο των startups
 • Φορείς που κινούνται γύρω από το χώρο της καινοτομίας
 • Επενδυτικά funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ηedge funds από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Angel Investors από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Επιχειρήσεις και επενδυτικά funds από την Ολλανδία
 • Τον χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων

Διαδικασία Αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή

 • Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή των Hellenic InnovationAwards 2021 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται.
 • Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι μυστικές και η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αλληλογραφία ή με τις αποφάσεις των Κριτών δεν θα γνωστοποιείται στον Διοργανωτή.
 • Η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης και ο Διοργανωτής διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά την διακριτική τους ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. Ο Διοργανωτής, επίσης, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία, που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.

Διαδικασία Βράβευσης

Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές στις κατατάξεις Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Βραβεία “ Top Hellenic Innovation Awards ” για τα οποία προβλέπεται ένας μόνο Gold νικητής.

Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ειδοποιούν όλους τους νικητές για την παραλαβή των βραβείων τους.

Συμμετοχή στην Τελετή Απονομής

Ατομική συμμετοχή για παρακολούθηση της τελετής απονομής των Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας LiveOn:

 • 1ο άτομο (€90 + Φ.Π.Α.)

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, μαζί με τον πλήρη φάκελο υποβολής υποψηφιότητας, μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2021.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για καθεμία από τις δηλώσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Κάθε υποβολή υποψηφιότητας αντιστοιχεί σε μία (1) υποψηφιότητα σε μία (1) από τις κατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται. Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία κάθε κατηγορίας και/ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία/στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της Ethos Media SA:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με με e-mail στη διεύθυνση: [email protected] με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο/βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.