Δημήτριος Τζάνας

Δημήτριος Τζάνας

Σύμβουλος Επενδύσεων & Επιχειρήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
· Μaster of Αrts στην Οικονομική Ανάπτυξη & Προγραμματισμό, Μεταπτυχιακό τμήμα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), 1983.
· Απόφοιτος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), 1981.
· Πιστοποίηση Υπεύθυνου Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( 2003-ανανέωση 2017), Τράπεζα της Ελλάδος (2008).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2016-σήμερα Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, Δ/ντης Επενδύσεων-Τομέα Εργασιών
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2011- 2015 ΤEC S.A., Σύμβουλος Επιχειρήσεων
SOLIDUS ΑΧΕΠΕΥ, Σύμβουλος Επενδύσεων
2006- 2011 PROTON/ΝΕΑ PROTON BANK A.E, Σύμβουλος Επενδύσεων
2000- 2006 OMEGA BANK Α.Ε, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου & Εκτελεστικής Επιτροπής
ΑΙΑΣ FINANCE, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
OMEGA A.E.Δ.Α.Κ., Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ., Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής
1995 – 2000 ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., Σύμβουλος Επενδύσεων, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (συμμετοχή σε θέματα Στρατηγικής, Πιστοδοτήσεων, Διαχείριση κινδύνων)
· Αγορές, πωλήσεις μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, τοποθετήσεις σε Repos.
· Υπηρεσίες επενδυτικού συμβουλίου προς θεσμικούς και ιδιώτες
1995 – 2007 OMEGA FINANCE S.A. – Γενικός Διευθυντής.
· Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
1989 – 1994 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. – Senior Investment Analyst.
· Υπεύθυνος για την ανάλυση-διαχείριση του χαρτοφυλακίου (τίτλων, μετρητών) της Εταιρίας.
· Μέλος της Επιτροπής των Α/Κ της Κτηματικής Τράπεζας «ΔΕΛΦΟΙ».
· Μελέτες βιωσιμότητας/σκοπιμότητας τόσο για την Κτηματική Τράπεζα, όσο και για τρίτους, αποτίμησης εταιριών, επιχειρηματικών σχεδίων και εξαγορών/συγχωνεύσεων, ταμιακά προγράμματα επιχειρήσεων και αναζήτηση πηγών χρηματοδοτήσεως των δραστηριοτήτων τους.
1992 (Οκτ.) Επίσημος προσκεκλημένος Ιαπωνικής Κυβέρνησης στα πλαίσια ειδικού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού με έπαθλο δεκαπενθήμερο ταξίδι στην Ιαπωνία.
1986 – 1989 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
· Υπηρεσία εργασιών εξωτερικού με αντικείμενο ολόκληρο το φάσμα των διαδικασιών διακανονισμού των εξαγωγών.
· Υπηρεσία πιστοδοτήσεων με αντικείμενο τη συγκέντρωση και ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τη σύνταξη πρότασης πιστοδότησης (φύλου πιστούχου) και της σχετικής εισήγησης.
1985 – 1986 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (ΚΕΕΜ)
· Σύνταξη δύο μηνιαίων δελτίων για την πορεία των Ελληνικών εξαγωγών και τη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής.
· Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών με θέματα εξαγωγικού και ευρύτερου περιεχομένου.
1984 – 1985 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
· Συμμετοχή σε ομάδες μελετών για την εκπόνηση μελετών βιομηχανικών κλάδων.
1983 – 1984 Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.
1976 – 1977 Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.
· Προώθηση πωλήσεων επιστημονικών οργάνων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επενδύσεων & Επιχειρήσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επενδύσεων & Επιχειρήσεων