Κριτήρια Βράβευσης Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2020

Κριτήρια Βράβευσης Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2020

1. Βραβείο καλύτερης εταιρίας – 2020

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις, κ.α.

2. Βραβείο καλύτερης εταιρίας FTSE LARGE CAP – 2020

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις, κ.λπ

3. Βραβείο καλύτερης εταιρίας Διεθνούς Δραστηριοποίησης- 2020

Αξιολογείται ο βαθμός διεθνοποίησης των εταιρειών και σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις.

4. Βραβείο καλύτερης εταιρίας μεσαίας – μικρής Κεφαλαιοποίησης 2020

Αξιολογούνται παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η καινοτομία, η έμφαση στις επενδύσεις.

5. Βραβείο καλύτερης εταιρίας του Δημοσίου – 2020

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, η σταθερότητά τους, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η ευελιξία της εταιρίας στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, ο βαθμός εξυπηρέτησης των πελατών.

6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2020

Αξιολογούνται παράγοντες όπως οι οικονομικές επιδόσεις, η πορεία αναδιάρθρωσης – εξυγίανσης μετά την κρίση και η συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας

7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2020

Αξιολογείται η εταιρία που βελτίωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα, περνώντας από ζημίες το 2018 σε κέρδη το 2019

8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2020

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρίας ως προς την αύξηση του κύκλου εργασιών το 2019. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες που σημείωσαν αύξηση κύκλου εργασιών άνω του 10%

9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2020

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρίας ως προς την επέκταση των δραστηριοτήτων της κατά το 2019, στο εξωτερικό, είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω παραγωγικής επέκτασης

10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2020

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρίας ως προς την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών προγραμμάτων, ικανών να ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη παρουσία της στην αγορά

11. Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2020

Αξιολογείται η επίδοση της εταιρίας ως προς την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και καινοτομιών, τόσο στη διαδικασία παραγωγής, όσο και στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών

12. Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2020

Αξιολογείται η στάση της εταιρίας απέναντι στο επενδυτικό κοινό (ποιότητα και επάρκεια παρεχόμενων πληροφοριών, ικανοποιητική ιστοσελίδα, προθυμία εξυπηρέτησης μετόχων, στάση των βασικών μετόχων και της διοίκησης απέναντι στη μετοχή και τους μικρομετόχους)

13. Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2020

Αξιολογείται η τυπική και ουσιαστική προσαρμογή των εταιριών στο θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης

14. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – 2020

Αξιολογείται η έμφαση των εταιριών στο γενικότερο κοινωνικό τους ρόλο (εργαζόμενοι, καινοτομία, προστασία περιβάλλοντος, ενίσχυση τοπικών κοινωνιών, χορηγικό έργο, αθλητισμός, κοινωνική μέριμνα, πολιτισμός κ.λπ.).

15. Bραβείο καλύτερης Χρηματιστηριακής – 2020

Αξιολογούνται οικονομικές επιδόσεις, μερίδια αγοράς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και καινοτόμες δράσεις το 2019

16. Βραβείο καλύτερης εταιρίας εναλλακτικής αγοράς – 2020

Αξιολογούνται μια σειρά από παράγοντες όπως η πορεία των οικονομικών επιδόσεων, οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, καινοτομία, η προσπάθεια διεθνοποίησης, η έμφαση στις επενδύσεις, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, η χρηματιστηριακή πορεία και η σχέση με τους επενδυτές, η σταθερότητά τους κ.λπ.

17. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2020

Αξιολογούνται οι επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα ποσά των υπό διαχείριση κεφαλαίων και τις αποδόσεις των επί μέρους Α/Κ

18. Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2020

Αξιολογούνται οι οικονομικές επιδόσεις και οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν το 2019

19. Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2020

(AEΔAK και Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ και ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)>