Greek Exports Forum & Awards 2020-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Greek Exports Forum & Awards 2020-Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλες οι εταιρείες που πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν με την ευρύτητα και τη σημαντικότητα των επιχειρηματικών τους πρακτικών, τη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες τους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους.

Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και το κόστος συμμετοχής μπορείτε να αναζητήσετε στις παρακάτω σελίδες.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας , και για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα υπάρχει η δυνατότητα της τηλεφωνικής υποστήριξης , εκ μέρους της Διοργάνωσης, για περαιτέρω πληροφορίες  και διευκρινίσεις .

Τα βραβεία θεσμοθετήθηκαν προκειμένου να επιβραβεύσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα του συνόλου της αγοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν και οι εταιρείες που υποβοηθούν τους εξαγωγείς, ειδικές μορφές εξαγωγών, όπως μέσω θυγατρικών και franchise, αλλά και επώνυμα εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι διακριθέντες για κάθε βραβείο θα ειδοποιηθούν από τον διοργανωτή στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα
 • Το κείμενο Τεκμηρίωσης Υποψηφιότητας μέχρι 1.000 λέξεις.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επισύναψης συμπληρωματικών πληροφοριών έως 10 ΜΒ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αρχεία pdf, jpeg, Word ή Powerpoint σε συμπιεσμένη μορφή zip.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό σας υλικό προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας, μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κλπ,. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού σας υλικού, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλη πλατφόρμα δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό σας υλικό παραπέμπετε σε κάποιον ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας και να είναι μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η Κριτική Επιτροπή δεν θα διαθέτει το χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την υποψηφιότητά σας.

Το συνολικό πληροφοριακό υλικό και η τεκμηρίωση υποψηφιότητάς σας, έτσι όπως υποβάλλεται από εσάς τους ίδιους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των βραβείων ethosevents.eu με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας του Κοινού & της Κριτικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Μπορείτε να υποβάλετε όσες υποψηφιότητες επιθυμείτε, όμως κάθε δήλωση υποψηφιότητας υπόκειται σε χωριστό κόστος συμμετοχής.

Για περισσότερες από μία υποβολές συμμετοχής στα Greek Exports Awards 2020 προσφέρουμε διάφορες εκπτώσεις (βλ. παρακάτω).

Διαδικασία Ψηφοφορίας

Ψηφοφορία Επιτροπής-Κοινού

Στην τελική αξιολόγηση υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός της βαθμολογίας από τους ανεξάρτητους κριτές και το κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ψηφοφορίας. Αναλυτικότερα, στις 19 διαφορετικές κατηγορίες, οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας, στην οποία συμμετέχουν η Επιτροπή Αξιολόγησης και το κοινό.

Οι τελικοί βραβευθέντες θα αναδειχθούν μετά τον συμψηφισμό των ψήφων, με ποσοστό βαρύτητας 60%-40% της ψηφοφορίας της Επιτροπής και του κοινού, αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή και το κοινό θα στηριχθεί στα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην online αίτηση υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα Greek Exports Awards 2020 αποτελείται από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα των εξαγωγών, καθώς και εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τα βραβεία.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ς Επιτροπής των Greek Exports Awards 2020 με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται. Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες σε όσες επιχειρήσεις κρίνουν απαραίτητο, δίχως να έχει ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης ή στέλεχος της μονάδας. Η αξιοπιστία των βραβείων εδράζεται στην ευελιξία κινήσεων και στις επιτόπιες αυτοψίες των μελών της επιτροπής όταν αυτό απαιτηθεί.

Οι συναντήσεις των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ή με τις αποφάσεις των Κριτών δεν θα γνωστοποιείται στους Διοργανωτές.

Η Κριτική Επιτροπή και ο Διοργανωτής,  διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια, με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε βραβείο. Ο Διοργανωτής επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ακυρώσει, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Διαδικασία Βράβευσης

Κάθε υποψηφιότητα λαμβάνει βαθμολογία από 1 ως 100.

Οι υποψηφιότητες που θα λάβουν τελική βαθμολογία:

 • από 71 ως 80 θα παραλάβουν Bronze βραβείο
 • από 81 ως 90 θα παραλάβουν Silver βραβείο
 • από 91 ως 100 θα παραλάβουν Gold βραβείο

Μπορεί να υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές στις κατατάξεις Bronze, Silver & Gold αντίστοιχα ανά βραβείο.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Βραβεία “Top Greek Export Company 2020” & “Top Innovation in Exports” για τα οποία προβλέπεται ένας μόνο Gold νικητής.

Οι εκπρόσωποι των διοργανωτών ειδοποιούν όλους τους νικητές για την παραλαβή των βραβείων τους.

Συμμετοχή Κοινού

Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνονται περισσότερα από 10.000 διακεκριμένα μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη από τις εξής κατηγορίες:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό
 • Εκπρόσωποι αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με ανεπτυγμένα εξαγωγικά τμήματα
 • Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που στρέφονται σήμερα στις εξαγωγές
 • Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες
 • Επαγγελματίες, εξειδικευμένα στελέχη φορέων, οργανισμών και εταιρειών που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο
 • Στελέχη τραπεζών και factoring καθ’ ύλην αρμόδια για τις εξαγωγές
 • Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου
 • Στελέχη μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών logistics
 • Σύμβουλοι
 • Δικηγόροι
 • Στελέχη εταιρειών τυποποίησης-πιστοποίησης
 • Στελέχη εταιρειών επικοινωνίας, διαδικτυακού και mobility marketing-social media
 • Στελέχη εταιρειών γραφικών τεχνών και marketing
 • Μέλη επιμελητηρίων και συνδέσμων
 • Στελέχη τραπεζών πληροφοριών για τις εξαγωγές
 • Στελέχη εταιρειών διοργάνωσης εκθέσεων εξωτερικού
 • Στελέχη online marketplaces
 • Στελέχη αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Οι Διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες.

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές κάθε βραβείου θα δημοσιοποιούνται μετά την τελετή απονομής. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greek Exports Awards 2020, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.  Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη της του Greek Exports Forum & Awards 2020, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021. Ο τόπος και τρόπος διοργάνωσης της Απονομής θα ανακοινωθούν χωριστά, σε κατάλληλο χρόνο, από τον Διοργανωτή.

Η ενημέρωση και πρόσκληση των διακριθέντων για την διαδικασία παραλαβής των βραβείων τους στα Greek Exports Forum & Awards 2020, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2021. Ο τόπος και τρόπος διοργάνωσης θα γίνει από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με τον τόπο και τρόπο διοργάνωσης της Τελετής, και με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της

Την Τελετή Απονομής, εκτός από τους συμμετέχοντες στα Greek Exports Forum & Awards 2020, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής                                                      

Η διαδικασία απονομής βραβείων θα είναι η ακόλουθη:

Οι νικητές των SPECIAL EXPORTS AWARDS, στις κατηγορίες:

Α1. Top Greek Export Company 2020

Α2. Top Innovation in Export

Α3. Top Export Manager of the Year

Α4. Honorary Export Distinction

θα έχουν ξεχωριστή εκφώνηση και απονομή. 

Οι νικητές των υπόλοιπων κατηγοριών (Gold, Silver, Bronze) θα βραβευτούν συνολικά, ως εταιρίες, και όχι ξεχωριστά, για τη κάθε κατηγορία στην οποία έχουν κερδίσει βραβείο

Όλοι οι νικητές έχουν το δικαίωμα προβολής βίντεο ως εξής

ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
3 λεπτών
ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
2 λεπτών
ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
1 λεπτού
Gold ή Gold & Silver/Bronze Silver ή Silver & Bronze Bronze

 

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Exports Awards 2020, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημόσια κείμενα, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα Greek Exports Awards 2020, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Βούλα Βασιλικού στο τηλέφωνο 210 9984 908 ή στο e-mail: [email protected]  ,την κα. Λωρέττα Μπούρα στο τηλέφωνο 210 9984 902 ή στο e-mail: [email protected] & την κα. Σταυρούλα Οικονομάκη στο τηλέφωνο 210 9984 876 ή στο e-mail: [email protected]

Όροι συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας που διαθέτουν εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Μια επιχείρηση μπορεί να είναι υποψήφια προς βράβευση σε ένα ή περισσότερα βραβεία.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή και το κοινό. Για τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα exports.ethosawards.eu.
 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των Greek Exports Awards 2020.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Οι διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greek Exports Awards 2020 διατηρούν το δικαίωμα της γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Κόστος Υποψηφιοτήτων & Συμμετοχής

Κατηγορία: Top Greek Export Company

€ 900 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Greek Export Company

Κατηγορία: Top Innovation in Exports

€500 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Innovation in Exports

Κατηγορίες: Top Export Companies / Top Export Brands /Top Export Assistance Companies

€ 300 για την πρώτη υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

€ 250 για επιπλέον (της πρώτης) υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

€ 200 για κάθε επιπλέον υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

Παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Οι εταιρείες με 1 έως 5 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 1 πρόσκληση για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Οι εταιρείες με 6 έως 10 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 2 προσκλήσεις για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Ατομική Συμμετοχή για παρακολούθηση του Greek Exports Forum & Awards

1ο άτομο (250€ + Φ.Π.Α.)
2ο άτομο (220€ + Φ.Π.Α.)
3ο άτομο (190€ + Φ.Π.Α.)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή              

 • Παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης έως τριών (3) Β2Β συναντήσεων.
  Το κόστος για κάθε επιπλέον B2B συνάντηση είναι 50€
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης των Greek Exports Forum & Awards (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub των Greek Exports Forum & Awards.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Συμμετοχή Κοινού

Ανάμεσα στο κοινό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνονται περισσότερα από 10.000 διακεκριμένα μέλη της βάσης δεδομένων που διαθέτουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, πρόκειται για εξειδικευμένα στελέχη από τις εξής κατηγορίες:

 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό
 • Εκπρόσωποι αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με ανεπτυγμένα εξαγωγικά τμήματα
 • Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που στρέφονται σήμερα στις εξαγωγές
 • Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες
 • Επαγγελματίες, εξειδικευμένα στελέχη φορέων, οργανισμών και εταιρειών που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο
 • Στελέχη τραπεζών και factoring καθ’ ύλην αρμόδια για τις εξαγωγές
 • Στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου
 • Στελέχη μεταφορικών εταιρειών και εταιρειών logistics
 • Σύμβουλοι
 • Δικηγόροι
 • Στελέχη εταιρειών τυποποίησης-πιστοποίησης
 • Στελέχη εταιρειών επικοινωνίας, διαδικτυακού και mobility marketing-social media
 • Στελέχη εταιρειών γραφικών τεχνών και marketing
 • Μέλη επιμελητηρίων και συνδέσμων
 • Στελέχη τραπεζών πληροφοριών για τις εξαγωγές
 • Στελέχη εταιρειών διοργάνωσης εκθέσεων εξωτερικού
 • Στελέχη online marketplaces
 • Στελέχη αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών γραφείων

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Οι Διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες.

Οι διοργανωτές έχουν υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν τους νικητές κάθε βραβείου θα δημοσιοποιούνται μετά την τελετή απονομής. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους διοργανωτές, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί. Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία Greek Exports Awards 2020, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψήφιους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται απευθείας σε αυτούς, πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό.  Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη της του Greek Exports Forum & Awards 2020, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2020. Ο τόπος και τρόπος διοργάνωσης της Απονομής θα ανακοινωθούν χωριστά, σε κατάλληλο χρόνο, από τον Διοργανωτή.

Η ενημέρωση και πρόσκληση των διακριθέντων για την διαδικασία παραλαβής των βραβείων τους στα Greek Exports Forum & Awards 2020, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2020. Ο τόπος και τρόπος διοργάνωσης θα γίνει από τον Διοργανωτή, σύμφωνα με τον τόπο και τρόπο διοργάνωσης της Τελετής, και με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της

Την Τελετή Απονομής, εκτός από τους συμμετέχοντες στα Greek Exports Forum & Awards 2020, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της εγχώριας επιχειρηματικής σκηνής                                                      

Η διαδικασία απονομής βραβείων θα είναι η ακόλουθη:

Οι νικητές των SPECIAL EXPORTS AWARDS, στις κατηγορίες:

Α1. Top Greek Export Company 2020

Α2. Top Innovation in Export

Α3. Top Export Manager of the Year

Α4. Honorary Export Distinction

θα έχουν ξεχωριστή εκφώνηση και απονομή. 

Οι νικητές των υπόλοιπων κατηγοριών (Gold, Silver, Bronze) θα βραβευτούν συνολικά, ως εταιρίες, και όχι ξεχωριστά, για τη κάθε κατηγορία στην οποία έχουν κερδίσει βραβείο

Όλοι οι νικητές έχουν το δικαίωμα προβολής βίντεο ως εξής

ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
3 λεπτών
ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
2 λεπτών
ΒΙΝΤΕΟ διάρκειας
1 λεπτού
Gold ή Gold & Silver/Bronze Silver ή Silver & Bronze Bronze

 

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία Greek Exports Awards 2020, οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι οι διοργανωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δημόσια κείμενα, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστότοπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα Greek Exports Awards 2020, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Βούλα Βασιλικού στο τηλέφωνο 210 9984 908 ή στο e-mail: [email protected] ή  την κα. Λωρέττα Μπούρα στο τηλέφωνο 210 9984 902 ή στο e-mail: [email protected]

Όροι συμμετοχής

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας που διαθέτουν εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Μια επιχείρηση μπορεί να είναι υποψήφια προς βράβευση σε ένα ή περισσότερα βραβεία.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησης εφόσον υπάρχει η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης ή άλλου αρμόδιου Διευθυντή.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές μέχρι την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή και το κοινό. Για τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα exports.ethosawards.eu.
 • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των Greek Exports Awards 2020.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου, και ιδίως των διοργανωτών και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Οι διοργανωτές και η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των βραβείων Greek Exports Awards 2020 διατηρούν το δικαίωμα της γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχοντες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Κόστος Υποψηφιοτήτων & Συμμετοχής

Κατηγορία: Top Greek Export Company

€ 900 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Greek Export Company

Κατηγορία: Top Innovation in Exports

€500 για την υποψηφιότητα στο Βραβείο Top Innovation in Exports

Κατηγορίες: Top Export Companies / Top Export Brands /Top Export Assistance Companies

€ 300 για την πρώτη υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

€ 250 για επιπλέον (της πρώτης) υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

€ 200 για κάθε επιπλέον υποψηφιότητα από την ίδια επιχείρηση

Παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Οι εταιρείες με 1 έως 5 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 1 πρόσκληση για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Οι εταιρείες με 6 έως 10 υποψηφιότητες υποψηφιότητας δικαιούνται 2 προσκλήσεις για δωρεάν παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards

Ατομική Συμμετοχή για παρακολούθηση του Greek Exports Forum & Awards

1ο άτομο (250€ + Φ.Π.Α.)
2ο άτομο (220€ + Φ.Π.Α.)
3ο άτομο (190€ + Φ.Π.Α.)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή              

 • Παρακολούθηση των Greek Exports Forum & Awards.
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης έως τριών (3) Β2Β συναντήσεων.
  Το κόστος για κάθε επιπλέον B2B συνάντηση είναι 50€
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης των Greek Exports Forum & Awards (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub των Greek Exports Forum & Awards.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό των Greek Exports Forum & Awards (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μια υποψηφιότητα, ο πλήρης φάκελός της θα πρέπει να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά και η πληρωμή του κόστους συμμετοχής να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Οι πληρωμές μέσω τραπεζικής εντολής θα πρέπει να έχουν ληφθεί μαζί με τον πλήρη φάκελο δήλωσης υποψηφιότητας πριν από ή μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Το κόστος υποψηφιότητας καταβάλλεται για καθεμία από τις δηλώσεις συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

Μία δήλωση συμμετοχής αντιστοιχεί σε 1 υποβολή υποψηφιότητας σε μία από τις υποκατηγορίες βραβείων. Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Σας παρακαλούμε κατά την πληρωμή να αναγράφετε τα στοιχεία κάθε κατηγορίας και/ή υποκατηγορίας βραβείου στην οποία/στις οποίες έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το συνολικό ποσό σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της Ethos Media SA:

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΒΑΝ: GR46 0110 0890 0000 0894 7027 192
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΙΒΑΝ: GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461

Αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής με φαξ στο: 210 9984 953, υπόψη της ομάδας υποστήριξης υποψηφιοτήτων ή με e-mail στη διεύθυνση: [email protected], με την επωνυμία της επιχείρησής σας, αναφέροντας το βραβείο/βραβεία για τα οποία έχετε υποβάλει υποψηφιότητα.